Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap

Mindennapos testnevelés

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében az idei 2015/2016-os tanévtől már valamennyi évfolyamon tanuló diákunknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel.

A plusz két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel az alábbiakban ismertetett az említett törvényi szabályozás c. pontjának.

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.

A felmentéshez beadandó iratok:

- az igazgatónak címzett, de az osztályfőnöknek leadott szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,

 - az egyesület hivatalos igazolása, pecséttel és aláírással ellátva.

A felmentésről hivatalos határozat születik. A felmentések jóváhagyása igazgatói jogkör.

A heti két délutáni testnevelés órai felmentés nem jelent tanulószobai, illetve tanulói felügyeleten való részvétel alóli mentességet. A heti két délutáni testnevelés órai felmentéssel egyidejűleg benyújtott szülői tanulószobai, tanulói felügyelettel kapcsolatos felmentési igényeket igazgatói hatáskörben a tanuló tanulmányi eredményeinek és egyéni érdekeinek figyelembe vételével hozza meg az intézmény vezetője.