Bán Aladár Általános Iskola Várpalota

i ♥ bánali

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap

Tanévzáró ünnepély 2018.

uzgf

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel várnak tanárok, és diákok. A tanévzáró ünnepség biztos, hogy ezek közé tartozik.

Különös élmény tanévet zárni, hiszen még visszhangoznak bennünk a szeptemberi tanévnyitó ünnepségen elhangzottak, máris itt tolong több, mint 300 diák, aki azt várja, kimondjam végre, hogy bezárjuk ezt a tanévet. Ez mindjárt így is lesz, csak végezzünk egy rövid összegzést az előttünk álló vakáció előtt. Úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen céljainkat teljesítettük, és rendkívül tartalmas és eredményes jubileumi tanévet zárunk.

Hogy csak néhány megvalósult eredményt említsek a sokból: udvarbővítés, kiállítások, rendezvények, emlékműsorok, kirándulások, megyei, országos, kistérségi megmérettetések, Erzsébet táborok, pályázatokon való sikeres részvétel, amikről folyamatosan tájékoztatást nyújtottunk iskolánk weboldalán és közösségi oldalán keresztül.

            Mindezek mellett természetesen nem feledkezhetünk meg az iskola alapvető feladatáról, az oktató-nevelő munkáról sem, aminek eredményességét a következő néhány percben ismertetem:

            A 2017/2018-as tanévet 322 tanulóval kezdtük, 322 tanulóval zárjuk, 1 tanulónk magántanulóként tett eleget tanulmányi kötelezettségének. 10 tanulónknak szünetelt a tanulói jogviszonya ebben a tanévben.

            A legszorgalmasabbak idén alsó tagozaton 4.a osztályosok:4,74 –ös átlaggal és felső tagozaton az 5. a és 7. a osztályosok voltak: 4, 6- os átlaggal. Az alsó tagozat tanulmányi átlaga:

Hiányzások összesen: 15404 -óra, ebből igazolatlan: 2 óra , hiányzási átlag: 10 nap/fő

•          tanulmányi átlag felső tagozaton: 3,92

•          iskolai szintű magatartás átlag: 4,39

•          iskolai szintű szorgalom átlag : 4,2

            Ezeket az adatokat hallva megállapíthatjuk, hogy iskolánk értékmegőrző funkciója/szerepe tartós és jövőbe mutató , a tanulókkal szembeni elvárásaink és tanítványaink tudásszintje megfelel a XXI. század kihívásainak. Nevelő-oktató munkánkkal megteremtjük tanulóink tudásának bázisát, és magatartásuknak biztos erkölcsi alapjait.

            6 tanulónak a nyári szünidőben kell pótolni a hiányosságaikat és majd az augusztusi javító vizsgán lesz lehetőségük arra, hogy kiérdemeljék a továbbhaladásukat

            Az idei tanévben alapos, szorgalmas és lelkiismeretes munkájuk jutalmaként ma 51- en kitűnő bizonyítványt vehetnek át, több tantárgyból külön dicséretben is részesülve.

            Kitűnő tanulóinkat oklevéllel és könyvjutalommal díjazzuk. Kérem, a nevük elhangzása után fáradjanak ki és vegyék át elismerésüket.


Dóra Léna Milla      1.a

Éliás Viktória Ágnes           1.a

Kummer Eszter       1.a

Láng – Miticzky Panna      1.a

Nagy Eszter  1.a

Selmeczki Áron Péter        1.a

Bogya Réka Szabina           1.b

Csepin Réka1.b

Hiró Hanna   1.b

Janászek Viktor Noel         1.b

Kila Armand1.b

Móró Fruzsina         1.b

Nagy Tamás Benjámin      1.b

Szabó Noémi Lídia  1.b

Székely Boglárka     1.b

Bognár Bence          2.a

Polák Amira  2.a

Polák Noémi2.a

Tunner Kincső         2.a

Kőműves Luca         2.b

Tetzl Balázs Máté   2.b

Wágner Luca           2.b

Rózsa Réka   3.a

Szálinger Csenge     3.a

Schäfer Csenge Lilla           3.b

Becze Márk Erik      4.a

Dóra Korina Virginia          4.a

Hevesi Balázs           4.a

Molnár Ádám          4.a

Tánczos Csanád      4.a

Tunner Máté           4.a

Sándor Noel            4.a

Ács Kinga      4.b

Demeter Zoltán      4.b

Ujvári Teodor          4.b

Almsteier Nándor   5.a

Baráth Bence          5.a

Juhász Adél Mária  5.a

Majoros Gergely     5.a

Nyulasi Eszter          5.a

Tornyos Zoé 5.a

Ványi Viktor             5.a

Hevesi Georgina     6.a

Sallai Dzsenifer        6.a

Almsteier Márton   7.a

Havasi Alina7.a

Heider Zorka            7.a

Magyar Boglárka    7.a

Mellár Mátyás         7.a

Tánczos Nikoletta   7.a

Halasi Fruzsina        8.a


            Díszoklevelet vehet át példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért, a diákönkormányzatban vállalt aktív szerepéért Halasi Fruzsina a 8. a osztályból.

            Gratulálunk kitűnő eredményt elért tanulóinknak, ugyanakkor köszönöm valamennyi kollégámnak a pedagógusi elhivatottságból fakadó színvonalas szakmai munkáját, iskolánkhoz való hűségét, lojalitását, mellyel eredményessé tették ezt a tanévet!

            A tantestület a jövőben is szeretné megőrizni a rá jellemző együttműködő, támogató és következetes szigort. Valamennyien arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre igényes, felnőttként jól boldoguló, felelősségteljesen gondolkodó és kiegyensúlyozott fiatalokat neveljünk.

            Nem tudom megköszönni eléggé a szülőknek, családoknak egyrészt a bizalmat, mellyel megtiszteltek bennünket, mikor ránk bízták gyermekeik nevelését-oktatását, másrészt támogató segítségüket és együttműködésüket gyermekeik, tanulóink jellemformálásában és tanulmányaik elősegítésében, iskolai közösségi programjainkon.

            Köszönjük a szülők és a Szülői Szervezet tagjainak támogatását! A különböző iskolai és osztály programok lebonyolításában, pályázati lehetőségek kihasználásában is jelentős segítséget nyújtottak. Szeretném kiemelni azokat a kedves szülőket, akik mellettünk álltak és segítették munkánkat. Most csak a nevek felsorolására szorítkozom. Oklevelüket az osztályfőnököktől vehetik át.


 


Csoór Ágota

Csörgőné Navratil Dóra

Kummer Ildikó

Nagyné Gábriel Edina

Selmeczki-Galambosi Éva

Bátor Alexandra

Bogdányné Takács Éva

 Németh Rajmund

 Gróf Zoltán

Móróné Czupor Nikoletta

Kővári Xénia


Kővári Xénia

Práger Gáborné

Fischer Rajmund

Molnárné Nátrán Piroska

Farsang Krisztina

Hiró Lászlóné

Dobos Beáta

Környei Valéria

Szabó Renáta

Deme Erika

Simon Andrea

Almsteierné Szabó Anita

Gyarmati Andrea

Gubiczáné Nagyistók Erika

Heiderné Grób Ramóna

Mellárné Mikolics Judit

Szabóné Sablyán Andrea

Kiss Eszter

Tunnerné Bódis Zsuzsanna

Bóka Beáta

Fülöp Márta

Pandúrné Pödör Anita

Kecse Norbertné

Mezei Attiláné

Csizmadia Tímea, Kádárné Kiss Zsuzsanna

Ne feledkezzünk meg az intézmény működtetésében közreműködő technikai dolgozóinkról sem, akiknek ez úton is köszönöm munkáját, hiszen a mindennapjaink kényelméhez, az ő munkájuk is nagymértékben hozzájárult.

Kedves Jelenlevők!

            Kellemes kötelességemnek teszek eleget, most, amikor átadhatom az idei tanév intézményi szintű kitüntetéseit, elismeréseit. A nevelőtestületünk által alapított BÁN ALADÁR díjat az idei tanévben az oktatás-nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért és egyúttal nyugállományba vonulása alkalmából Vanyó Miklósné tanárnő kapja. Kívánok neki derűs, nyugodt, tartalmas nyugdíjas éveket és jó egészséget, megköszönve sok-sok évtizedes pedagógiai munkáját, jelenlétét az intézményben.

            A nem pedagógus munkakörben dolgozó kollégák közül az iskolai közösségben való példaértékű részvételéért, a közösség érdekében végzett lelkiismeretes munkájáért a Bán Aladár Általános Iskola nevelőtestületének Elismerő Oklevelét Pocsaji Magdolna kapja meg. Magdi megbecsült, nagy tiszteletnek örvendő tagja iskolánk közösségének. Külön öröm számomra, hogy áldozatos munkáját ily módon is megköszönhetem iskolánk közössége nevében.

Gratulálok a kitüntetetteknek!

            Nagy örömmel köszöntöm körünkben Hanikné Janus Évát a Szivárvány óvoda megbízott vezetőjét, mint a legnagyobb beiskolázást biztosító óvoda képviselőjét. Meghívásával és meghívásunk elfogadásával is a két intézmény közötti jó kapcsolatot, hatékony és sikeres, hosszú távú együttműködést kívánjuk kihangsúlyozni, megköszönve az óvoda részvételét programjainkon és fontos szerepét az óvodások iskolára történő felkészítésében.

            Végül, de nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki Garai Piroskának aki a Suli ping-pong programban szakmailag segítette munkánkat.

            Bacsárdi Szilviának, aki a Kosárpalánta program működtetéséhez nyújtott szakmai segítséget. Egyúttal megköszönöm iskolánk védőnőjének rendszeres jelenlétét közöttünk, aktív, egészségügyi téren felülmúlhatatlan közreműködését az intézményi egészségnevelő programjainkon, legyen szó akár a kötelező szűrésről, vagy védőoltásokról, vagy éppen a felsőbb évfolyamosaink felvilágosításáról köszönjük Fülöp Márta védőnőnek áldozatos, lelkiismeretes munkáját!

Befejezésül a következő tanévvel kapcsolatos néhány fontosabb tudnivaló.

A felső tagozatba lépő jelenlegi 4. évfolyamosaink új osztályfőnököket kapnak. Az 5. a osztályt terveink szerint Darkó László tanár úr, az 5. b osztályt Antalné Palotás Ildikó tanárnő vezeti majd.

A 6. b osztályban osztályfőnök cserére kerül sor, a következő tanévtől Lipcsei Attila tanár úr vezeti az osztályt.

A városi szabadidős nyári napközis tábor július 2-ától augusztus 10-ig tart. A táborvezetők gazdag, változatos programokkal várják a jelentkezőket.

A javítóvizsgák tekintetében minden tanulót hivatalosan értesítünk. Ennek várható időpontja augusztus vége. Hivatalos ügyek elintézésére július 11-től kéthetente szerdai napokon 9-13 óra között lesz lehetőségük. A tanévkezdéshez minden hasznos információ az iskola bejáratánál kifüggesztett hirdetményen és az iskola honlapján, közösségi oldalán lesz olvasható.

            Engedjék meg, hogy az iskolavezetés nevében mindenkinek nagyon szép, élményekben gazdag, balesetmentes vakációt, kellemes pihenést kívánjak. Kívánom, hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék a nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet. A 2017-2018-as tanévet ezennel hivatalosan is bezárom.