Az intézmény története

Az iskola 1965. óta működik Várpalota tési-dombi városrészében, a 7. Számú Általános Iskola jogutódaként. A helyi születésű Bán Aladár nyelvész és néprajzkutató nevét 1988-ban vette fel az intézmény. Szerencsésen összecseng a névfelvétellel, az oktató-nevelő munka egyik kiemelt feladata, az anyanyelvi kultúra fejlesztése.

A kezdetben nyolc tantermes épület 1975-ben bővült 12 tanteremmel, műhellyel, ebédlővel, előadótermekkel és kiszolgáló helyiségekkel.

Szakmai tevékenység

Évfolyamonként egy osztályban az értékközvetítő és képességfejlesztő kerettanterv szerint sajátítják el a tananyagot a tanulók, 1-4. osztályban iskolaotthonos szervezeti keretben. Az anyanyelvi oktatás a nyelvi-irodalmi kommunikációs program

szerint történik évfolyamonként egy osztályban. Harmadik évfolyamtól tanulhatnak a gyerekek informatikát,idegen nyelvet (angol) és sakkot. Kiemelt tantárgyként kezelt felső tagozatban is a számítástechnika, minden évfolyamon óratervi órákon és szakköri foglalkozáson bővítik ismereteiket a tanulók.

Az iskola az elmúlt évek statisztikai adatai szerint is kiemelkedő eredményekkel működő intézmény. Beiskolázási adatai alapján a tanulók mindegyike bekerült a középfokú intézményekbe és sikeresen el is végezte azt.

Tárgyi feltételek

Az intézmény tárgyi feltételei a színvonalas munkavégzéshez megfelelőek. Az oktató-nevelő munka szaktantermekben folyik. A tanulói és tanári ismeretszerzést, önművelést csaknem húszezer kötetes könyvtár segíti korszerűen feltárt állománnyal. Külön gyűjteményei: hanglemez, CD, videotéka, helytörténet, brossura- és tankönyvbank.

Az informatika megfelelő szintű elsajátítását teszi lehetővé a rendszerben működtetett 29 számítógép.

Bár az intézmény – fennállásának éveit tekintve – nem tartozik a nagy múltú iskolák közé, jelentős hagyományokkal rendelkezik.

Tanórán kívüli tevékenység, eredmények

A képességek kibontakoztatása céljából felzárkóztató foglalkozásokon és képességfejlesztő szakkörökön vehetnek részt a tanulók. Az iskola kórusa a városi és iskolai rendezvények állandó résztvevője, a Ney Dávid Kórustalálkozón arany minősítéssel értékelték színvonalas, igényes munkájukat.

A 2008/2009. tanévtől 3 kollégánk és egy gyógypedagógus tart fejlesztő foglalkozásokat. Az alsó tagozat félnapos osztályaiban hetente 1-1 felzárkóztató és tömegsport foglalkozás van.

Az iskola tehetséges tanulói állandó szereplői a városi, megyei versenyeknek. Országos szintre jutottak el irodalomból, nyelvészetből, történelemből. Vers- és prózamondó versenyeken – helyi, megyei, területi – is előkelő helyezéseket szereztek diákjaink. Az elmúlt tíz évben több Kazinczy-díjas tanulója volt az iskolának.

Jelentős hangsúlyt kap a környezetvédelmi nevelés, pályázatok írásával tettek tanúbizonyságot a gyerekek a témában való jártasságukról. Az „Életrevaló Plusssz” országos vetélkedőn az elmúlt években többször szerepeltek diákjaink. 1999-ben 2. helyezést értek el.